โรงงาน เทวกรรมโอสถ

ขยายกำลังการผลิตและพัฒนาโรงงาน บนเนื้อที่ 3,990 ตารางเมตร รวมอาคารทั้งสิ้น 9 อาคาร แบ่งเป็น

o ส่วน อาคารสำนักงาน ( 1 อาคาร)

o ส่วน ควบคุมคุณภาพการผลิต ( 1 อาคาร)

o ส่วน โรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน และยาแผนโบราณ ( 2 อาคาร)

o และส่วนโกดังจัดเก็บวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสินค้า สำเร็จรูป ( 5 อาคาร)

 

ในปี พ.ศ. 2557 ในมีการก่อสร้างอาคารผลิตใหม่ เพื่อรองรับเครื่องมือที่ทันสมัย และปรับปรุงโรงงานให้ได้มาตรฐาน PICS GMP (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme) เราได้ทำและจัดการในทุกๆกระบวนการอย่างใส่ใจ ตั่งแต่การเลือกวัตถุดิบ การผลิต การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ และการขนส่ง เพื่อให้ได้ยาคุณภาพสูงสุดไปถึงมือผู้ใช้

 

ปัจจุบัน โรงงานเทวกรรมโอสถ มีจำนวนพนักงานในโรงงาน 55 คน ภายใต้การบริหารของภก.ผทีปเทียร อินทรทัต Plant Director และมีทีมเภสัชกร เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการผลิตในทุกขั้นตอน

 

ส่วนโรงงานผลิต : โรงงานเทวกรรม ได้รับมาตรฐานการผลิต GMP PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตยาของประเทศในสหภาพยุโรปที่มีความเข้มงวดสูงกว่ามาตรฐาน GMP ทั่วไป เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ ภายใต้สภาวะแวดล้อมของการทำงานที่มีความสะอาดปลอดภัยและปราศจากเชื้อแบคทีเรีย

 

o ระบบน้ำ PW  (Purified water)  มีการควบคุมและตรวจสอบการผลิต การเก็บ และการกระจายน้ำ ตามมาตรฐานการผลิตยา และมาตรฐาน PICS GMP มีการเลือกใช้ท่อน้ำสเตนเลสเกรด 316L เพื่อป้องกันการรั่วซึมและการเกิดสนิม

o ระบบอากาศภายในโรงงานแบบ HVAC (The Heating ventilation and air-conditioning) พร้อมตัวกรอง HEPA ในทุกส่วนของการผลิต เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงงานให้ได้ตามมาตรฐาน และป้องกันการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์

o การออกแบบห้องผลิตแบบ Clean room และเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และทันสมัย

o และมีระบบควบคุมคุณภาพการผลิตในทุกขั้นตอน

 

ส่วนควบคุมคุณภาพการผลิต : โรงงานเทวกรรมโอสถ มีทีมงานที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบคุณภาพการผลิต รวมถึงการทดสอบและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และจุลชีววิทยาในห้องปฏิบัติการ ด้วยเครื่องมือ HPLC, GC และ FT-IR ที่ทันสมัย ถูกต้องแม่นยำ รวมถึงโปรแกรมทดสอบความคงตัว เพื่อทดสอบและติดตามอายุของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บรักษายา และระบุในฉลาก รวมถึงรองรับการค้นคว้าผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยวิธีทดสอบที่มาตรฐานระดับสากลยอมรับ

 

ส่วนโกดังจัดเก็บสินค้า มีการควบคุณอุณหภูมิอยู่ที่ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่จัดเก็บวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ และส่วนที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่พร้อมเตรียมส่งออกสู่ลูกค้า

 

ในส่วนที่ด้านหลัง เป็นบ่อพักน้ำที่รองรับน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย ที่มีความสะอาด ได้รับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน ซึ่งน้ำที่อยู่ในบ่อพักนี้จะถูกหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น การรดน้ำต้นไม้รอบโรงงาน และไม่ถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก

 

โรงงานเทวกรรมโอสถ มีการพัฒนากระบวนการผลิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและดูแลห่วงใยสังคม จนได้รับรางวัล “โครงการส่งเสริม และพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หรือรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry : GI) และเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานของโรงงานให้สูงขึ้น เพื่อพร้อมในการผลิตและส่งออกในระดับสากล

 

พันธกิจของโรงงาน

ผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ด้วยมาตรฐานการผลิต GMP PIC/S ที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพ และ  มีประสิทธิภาพที่ดี โดยไม่ทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค

COPYRIGHT All Right Reserved. Devakam Apothecary Hall co., ltd.

71-72 Moo 4, Pimpa Road, Pimpa, Bangpakong, Chachoengsao 24130 THAILAND Tel : (+66)38 522 062